T4D

Colaiste Chilliain - Comhairle na nDaltaí

Comhairle na nDaltaí

Comhairle na nDaltaí 2013-2014
Tionóladh toghchán do Chomhairle na nDaltaí agus seo a leanas ainmneacha na nOifigeach a toghadh.

Uachtarán: Ciarán Ó Fearghaíl
Leas-Uachtarán: Celina Nic Giollarnáith
Rúnaí/Oifigeach Cumarsaide, Fógraíochta agus Poiblíochta: Shannon Gayson
Oifigeach Comhoibriú Scoile agus Timpeallachta: Antaine Ó Cuinn
Oifigeach Cothromaíochta agus Frithmhaistíneachta: Niamh Ní Mhuirí
Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge: Daire Adelaide
Oifigeach Gníomhaíochtaí Seach-Churaclam: Seán Ó Cuinn

Bunreacht Chomhairle na nDaltaí

Alt 1: Baill na Comhairle

Is iad daltaí Choláiste Chilliain a thabharfaidh freagracht do Chomhairle na nDaltaí.  Is ar son agus ar mhaithe leis na daltaí a fheidhmeoidh an Chomhairle.  Eagrófar an Chomhairle ar bhonn ranga.  Fágfar faoi gach rang é beirt bhall a thoghadh.  Ceadófar baill bhreise seasamh ar aon rang ina bhfuil oifgigh.  Déanfar na baill a fhreastalaíonn ar chruinnithe a chlarú.


Alt 2: Cruinnithe, Toghcháin agus Téarmaí na Comhairle.

Táthar ag súil go dtionólfar cruinniú den Chomhairle, uair amháin in aghaidh na coicíse. Mairfidh téarma den chomhairle ar feadh bliain scoile is é sin ó mhí Mheán Fómhair go mí Bealtaine, an bhliain dár gcionn.  Beidh toghcháin ann i ndiaidh don Chathaoirleach a lánscoir tar éis don Chomhairle an téarma oifigiúil a chaitheamh, nó sa chás go vótálann dhá thrian den Chomhairle ar son lánscoir agus toghchán le linn téarma oifigiúil. Ag cruinniú ach amháin an chéad chruinniú de Chomhairle nua. Déanfaidh deichniúr cúis mar quorum.


Alt 3: An Cathaoirleach, an leas-Chathaoirleach agus an Rúnaí.

An chéad rud a bheidh le déanamh ag Comhairle nua ná Cathaoirleach a thoghadh in éineacht le Leas-Chathaoirleach agus Rúnaí.  Tá na postanna sin oscailte d’aon bhall den chomhairle, atá sna ranganna sinsearacha, is é sin Bliain 5 & Bliain 6 agus iad ainmnithe ag beirt.

Feidhmeoidh an Cathaoirleach leis an gComhairle a stiúradh.  Beidh sé de dhualgas ar an gCathaoirleach vótaí sa Chomhairle a stiúradh; an vóta deiridh a bheith aige/aici in aon díospóid vótála agus díospóireachtaí a smachtú.  Ina theannta sin, cuirfidh sé na hoird seasta i bhfeidhm le comhairle ón Rúnaí.
Feidhmeoidh an Leas-Chathaoirleach in áit an Chathaoirligh agus gan é/í a bheith ar fáil.
Déanfaidh an Rúnaí miontuairiscí ó na cruinnithe a ghlacadh.  Réiteoidh an Rúnaí an clár Ghnó le haghaidh gach cruinniú i dteannta leis an gCathaoirleach agus é ag tógáil san áireamh ann cúrsaí scoile atá na hionadaithe ag iarraidh a phlé ag cruinniú den Chomhairle.  Beidh sé freagrach as ucht comhairle a chur ar an gCathaoirleach i leith oird seasta.


Alt 4: Toscairi na Foirne

Beidh ionadaithe ón bhfoireann múinteoireachta mar thoscarí na foirne.  Beirt a bheidh mar thoscairí ar a laghad agus chuirfidh siad tuairimí na foirne in iúl ag na cruinnithe.  Fáilteoidh an Comhairle roimh aon chabhair a fhaightear ó fhoireann múinteoireachta na scoile in obair na Comhairle.


Alt 5: Uachtarán agus na hOifigigh

Ag an gcéad chruinniú de Chomhairle nua, glaofaidh an Cathaoirleach le haghaidh ainmniúcháin do phost an Uachtaráin.  Déanfar ainmniúcháin baillí d’ainmniúcháin a dhéanann beirt.  Beidh ballóid rúnda ann don Uachtaránacht agus déanfar uachtarán den iarrthóir a bhfuil tacaíocht mhóraimh na Comhairle aige/aici.  Beidh cead ag aon ionadaí ar an Chomhairle a bheith ina Uachtarán nó ina n-oifigigh.  Tar éis don chomhairle Uachtarán a cheapadh, piocfaidh an tUachtarán, 2 leas-Uachtarán as na hoifigigh a roghnófar ar an gcaoi chéanna leis an Uachtarán.  Caithfear cinntiú de go bhfuil beirt bhuachaill nó beirt caillín ar a laghad ann as an 6 oifigeach.  Is mar seo a leanas a dháilfear  postanna agus Freagrachtaí na Comhairle ar na hOifigigh:-

1.    Oifigeach Airgeadais agus Eagrúcháin
2.    Oifigeach Comhoibriú Scoile agus Timpeallachta
3.    Oifigeach Cothromaíochta agus Frithmhaistíneachta
4.    Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge
5.    Oifigeach Cumarsáide, Fógraíochta agus Poiblíochta
6.    Oifigeach Gníomhaíochtaí Eachtra-churaclam

Beidh na hoifigigh seo freagrach as an gComhairle.  Déanfar iad a chur as oifig trí vóta muiníne a chur roimh an Chomhairle.  Déanfar a leithéid leis an Uachtarán.  Má éiríonn an tUachtarán as oifig, ní gá go n-éireoidh na hoifigigh as oifig leis.


Alt 6: An Lár-Choiste

Déanfar an Lár-Choiste tríd an Uachtarán, na hOifigigh, an Cathaoirleach, an Leas-Chathaoirleach, an Rúnaí agus Toscairí na foirne a thabhairt le chéile.  Is e an Lár-Choiste a bheidh freagrach as an Chomhairle a reachtáil agus a eagrú ach ní cheadófar dó aon rud a dhéanamh nó a reachtáil agus a eagrú ach ní cheadófar dó aon rud a dhéanamh nó a reachtáil gan tacaíocht an Chomhairle a fháil. Is é an Lár-choiste a sheasfaidh thar cheann na Comhairle ach é a bheith freagrach don chomhairle i gcónaí.  Táthar ag súil, ar mhaithe le héifeacht, go dtiocfaidh an Lár-Choiste le chéile uair amháin in aghaidh na seachtaine.  Socróidh siad na hoird seasta freisin do chruinnithe den chomhairle.  


Alt 7: Na Coistí

Beidh gach ball den Chomhairle ina bhall de Choistí a eagrófar ag cruinniú bliana.  Freagróidh na coistí do chúraim na n-oifigeach.  Eagrófar an bhallraíocht sa chaoi is go bhfuil ionadaí ó gach bliain ar gach coiste.  Chomh maith leis sin, beidh an Oifigeach don choiste, toscaire foirne, i dteannta chinnirí scoile agus ionadaí ó fhoireann na múinteoirí.  Táthar ag súil go mbeidh cruinniú ag gach coiste uair amháin in aghaidh na coicíse agus go bhfoilseoidh siad tuairisc bhliaintiúil maidir leis an dul chun cinn ata déanta.  Ní féidir le hoifigeach aon rud a mholadh ag cruinniú gan tacaíocht an choiste acu.  Beidh cead ag an Uachtarán freastal ar son choiste gur mian leis nó léi. Fágfar faoi gach coiste a oird seasta féin a scríobh agus ach rud amháin coitianta idir na coistí, go mbeidh an tOifigeach ina Chathaoirleach.

Alt 8: Réimse na bPolsaithe

Seo a leanas míniú gairid ar réimse na bpolasaithe a bhféadfadh don chomhairle a bheith freagrach astu trí oibriúcháin na gcoistí agus na hoifigigh atá freagrach astu:

1.    Airgeadas agus Eagrúchán: Beidh sé de dhualgas ar an gcoiste seo súil a choinneáil ar chistí na comhairle, agus ar an gcaoi a ndéantar iad a dháileadh.  Rachaidh an coiste seo i mbun eagrúcháin de na himeachtaí a eagraíonn an Chomhairle.  Chomh maith leis an tuarascáil bhliaintiúl, tabharfaidh an tOifigeach Airgeadaisis agus Eagrúcháin buiséad don chomhairle ag tús na bliana.
2.    Chomhoibriú Scoile agus Timpeallacht: Beidh an coiste seo i gceannas ar chúrsaí glaineachta sa scoil agus dea-atmaisféar a chothú ann.  Oibreoidh an tOifigeach agus an coiste go mor i bpáírt le húdarás na scoile trí fheachtas frith-bhruscair a thosú.  in aon cheist scoile.  Sampla de seo ná chomhoibriú le Lár-Choiste na Gaeilge.
3.    Cothromaíocht agus Frith-mhaistíneacht:  Beidh sé de dhualgas ar an gcoiste seo cothromaíocht a chur chun cinn sa scoil.  Coinneoidh an coiste feachtas frith-mhaistíneachta ar siúl sa scoil.
4.    Cultúr agus Gaeilge:  Beidh sé de dhualgas ar an Oifigeach agus ar an gcoiste seo an Cultúr Gaelach a chur chun cinn, i.e. an teanga, traidisiún an chultúr agus eolas ar oidhreacht na nGael.
5.    Cumarsáid, Fógraíocht agus Poiblíocht:  Beidh an coiste seo fregrach as muintir na scoile a choinneáil ar an eolas faoi imeachtaí na Comhairle agus foilseoidh siad miontuairiscí de chruinnithe na Comhairle. Déanfaidh an tOifigeach fógraí poiblí.  Beidh an coiste seo freagrach as foireann eagarthóireachta a cheapadh le nuachtlitir a chur ar bun.  Beidh an coiste seo freagrach as fógraíocht a choimisiniú nuair atá eagrú imeachta ar siúl.


Alt 9: Ról na Comhairle sa Scoil


Táthar ag súil go mbeidh ról tábhachtach ag an gcomhairle sa scoil agus go n-oibreoidh se leis an mBord Bainistíochta agus ar uairibh go nglacfaidh an bord comhairle ón gcomhairle ar chúrsaí scoile.

Oibreoidh an chomhairle go mór i bpáirt le Cairde Chilliain agus tabharfar aitheantas don ról atá le himirt acu mar thuismitheoirí na scoile.  Féachfaidh siad le chomhoibriú le Cairde Chilliain in eagrú imeachta ar son leasa agus fonaimh na ndaltaí i gColáiste Chilliain.  Beifear ag súil go bhféadfadh cruinnithe idir Lár-Choiste Chomhairle na nDaltaí aguis Coiste Cairde Chilliain a thionól go rialta.
Eagróidh an Comhairle gníomhaíochtaí siamsaíochta, ar nós laethanta cirte nó céilithe agus gníomhaíochtaí carthanaachta,e.g. maidin caifé agus díolacháin cístí agus cuirfear a leithéid de ghníomhaíochtaí faoi churam an choiste Airgeadais & Eagrúcháin.    Táthar ag brath ar ionadaithe na ranganna an Chomhairle a choinneáil ar an eolas maidir le riachtanais na ndaltaí.
Comhoibreoidh an Chomhairle le foireann na scoile le dul chun cinn ar chúrsaí smachta agus cúrsaí eile a bhaineann le daltaí i gColáiste Chilliain.  I dteannta lena bhfuil ráite thuas, déanfaidh an comhairle suim a chur i gcomhoibriú le comhairle daltaí agus coistí scoláirí i scoileanna eile.  Cuirfear an fhreagracht seo ar an gCoiste Comhoibriú Scoile agus Timpeallachta.


Alt 10: Reachtaíocht agus Leasuithe Bunreachtúla

Tabharfar lán-chead don Chomhairle reachtaíocht a rith tríd an gcomhairle, an fhad agus nach gcuireann sé isteach ar Bhunreacht na Comhairle.  Más rud é go dtarlaíonn, tá gá reifreann a bheith ann sa chomhairle leis an mbunreacht a athrú ionas nach gcuirfidh an reachtaíocht isteach ar an mBunreacht.

Daltaí na scoile 

 Comhairle na nDaltaí
 Ionadaí na Foirne
Baill don Lár-Choiste
 An lár-Choiste
Feidhmeanna na Comhairle
12 Ball   

 
 
 
 


Aguisín 2 – Na Coistí (Baill a bheidh iontu)


1.    An Coiste Airgeadais agus Eagrúcháin

•    Oifigeach Airgeadais & Eagrúcháin  
•    Comhairleoir as Bliain 1
•    Comhairleoir as Bliain 2
•    Comhairleoir as Bliain 3
•    Comhairleoir as Bliain 4
•    Comhairleoir as Bliain 5
•    Comhairleoir as Bliain 6
•    Toscaire na Foirne
•    Múinteoir atá suim acu in eagrúcháin.

2.    An Coiste Comhoibriú Scoile agus Timpeallachta

•    Oifigeach Comhoibriú agus Timpeallachta
•    Comhairleoir as Bliain 1
•    Comhairleoir as Bliain 2
•    Comhairleoir as Bliain 3
•    Comhairleoir as Bliain 4
•    Comhairleoir as Bliain 5
•    Comhairleoir as Bliain 6
•    Toscaire na Foirne
•    Na cinnirí Doirse
•    Na cinnirí glaineachta
•    Múinteoir a bhfuil suim i gcomhoibriú scoile agus Timpeallachta acu.


3.    An Coiste Cothromaíochta agus FrithMhaistíneachta

•    Oifigeach Cothromaíochta agus frithhaistíneachta
•    Comhairleoir as Bliain 1
•    Comhairleoir as Bliain 2
•    Comhairleoir as Bliain 3
•    Comhairleoir as Bliain 4
•    Comhairleoir as Bliain 5
•    Comhairleoir as Bliain 6
•    Toscaire na Foirne
•    Múinteoir a bhfuil suim i gCothromaíocht agus frith-Mhaistíneacht
•    ‘Cairde’ Bhliain 1
•    Na Cinnirí Clóis4.    An coiste Cultúrtha & Gaeilge

•    Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge
•    Comhairleoir as Bliain 1
•    Comhairleoir as Bliain 2
•    Comhairleoir as Bliain 3
•    Comhairleoir as Bliain 4
•    Comhairleoir as Bliain 5
•    Comhairleoir as Bliain 6
•    Toscaire na Foirne
•    Co-ordaineoir Lár choiste na Gaeilge
•    Na Cinnirí Gaeilge
•    Múinteoir a bhfuil suim i gcúrsaí cultúrtha acu.

5.    An Coiste Cumarsáide, Fógraíochta agus Poiblíochta

•    Oifigeach Cumarsáide Fógraíochta agus Poiblíochta
•    Comhairleoir as Bliain 1
•    Comhairleoir as Bliain 2
•    Comhairleoir as Bliain 3
•    Comhairleoir as Bliain 4
•    Comhairleoir as Bliain 5
•    Comhairleoir as Bliain 6
•    Toscaire na Foirne
•    Ionadaí ó Iris Bliana na Scoile
•    Múinteoir atá suim in eagrú nuachtlitir
•    Múinteoir Ealaíne
•    Eagarthóir do Nuachtlitir

6.    An Coiste Ghníomhaiochtaí Eachtra-Churachlacha

•    Oifigeach Gníomhaiochtaí Eachtra- Churachlacha
•    Comhairleoir as Bliain 1
•    Comhairleoir as Bliain 2
•    Comhairleoir as Bliain 3
•    Comhairleoir as Bliain 4
•    Comhairleoir as Bliain 5
•    Comhairleoir as Bliain 6
•    Toscaire na Foirne
•    Ionadaí ó Chumann amnesty idirnáisiúnta
•    Ionadaí ó Chumann Shlógadh
•    Ionadaí ón Grúpa Ceoil
•    Ionadaí ó na Foirne Peile
•    Ionadaí ó na Foirne Sacair
•    Ionadaí ó na foirne Iománaíochta
•    Ionadaí ó na Foirne Díospóireachta Gaeilge
•    Ionadaí ó na Foirne Díospóireachta Béarla
•    Ionadaí ó na Captaein & Leaschaptaein ranga go léir
•    Ionadaí ó Ghrúpa chinnireachta na Leabharlainne
•    Ionadaí ón Leig Sacar Inmheanach
•    Ionadaí ón Iris Bliana
•    Ionadaí ón Nuachtlitir
•    Ionadaí ó Lár-choiste na Gaeilge
•    Ionadaí ón Mhionchomhlacht
•    Ionadaí ó na Foirne Cispheile
•    Ionadaí ón Grúpa Drámaíochta
•    Ionadaí ó na foirne Tráth na gCeist
•    Ionadaí ó na foirne Camógaíochta
•    Ionadaí ó ‘Chairde’ Bhliain 1


Lár-Choiste chomhairle na nDaltaí

•    Uachtarán chomhairle na nDaltaí
•    Oifigeach Airgeadais agus Eagrúcháín*
•    Oifigeach Comhoibriú Scoile agus Timpeallachta*
•    Oifigeach Cothromaíochta agus Frith-mhaistíneachta*
•    Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge*
•    Oifigeach Cumarsáíde, Fógraíochta agus Poiblíochta*
•    Oifigeach Gníomhaíochtaí Eachtra-churaclam*
•    Rúnaí Chomhairle na nDaltaí
•    Leas-chathaoirleach Chomhairle na nDaltaí
•    Toscaire Foirne  ۩
•    Toscaire Foirne  ۩


*Beidh 2 leas-Uachtarán ann i measc an 6 oifigeach seo.
۩    Níl anseo ach íosméid toscairí na Foirne.  Tuigtear go mbeidh triúr nó ceathrar dóibh ann agus ceadófar dóibh suí ar an Lár-Choiste.
Aguisín 3 – Oird Seasta Samplacha

Ord Seasta 1
Buailfidh an Chomhairle le chéile sa Seomra Mór, gach re-seachtain ar an Déardaoin ag (am).  Tabharfaidh an Rúnaí eolas poiblí do na baill dhá lá roimh an chruinniú.

Ord Seasta 2

Glacfar le cinntí atá déanta ag an Comhairle, tar éis vóta a chaitheamh, agus sa chás go mbíonn móramh (50% dóibh atá ag vótáil agus vóta amháin) vóta ann ar son an chinneadh sin más rud e go mbíonn an quorum de dheichniúr ag freastal ar an chruinniú sin.  Más rud é go bhfuil méid cothrom ar son an chinneadh agus go mbíonn méid chothrom in aghaidh an chinneadh, is é an Cathaoirleach nó an Leas-Chathaoirleach a chaithfidh an vóta réitigh.

Ord Seasta 3
Más rud é go n-éiríonn ball den Chomhairle as oifig, toghfaidh an rang ar a raibh sé ina hionadaí, ionadaí nua lena (h)áit a thógáil.

Ord Seasta 4
Déanfar na coistí a fhoirmiú de réir Alt 7 de Bhunreacht Chomhairle na nDaltaí.  Beidh fo-choistí speisialta agus sealadacha á fhoirmiú ag an Chomhairle de réir mar is gá leo.  Déanfaidh na coistí agus fo-choistí seo a n-oird seasta féin a scríobh.

Ord Seasta 5
Aon rún a mholtar, Caithfear é a mholadh ag ball amháin, agus é a bheith tacaithe ag ball eile.  Le hord prireachta a thabhairt do rún, b’fhearr é a thabhairt don Rúnaí roimh an chruinniú le haghaidh an Chláir Ghnó.

Ord Seasta 6
Aon duine ata ag iarraidh oráid a thabhairt don Chomhairle, tabharfar cuireadh dóibh.  Eisceacht is ea údaráis na scoile a chuirfidh an Cathaoirleach ar an eolas faoin a leithéid, seachtain roimh an dáta a bhfuilsé i gceist é a dhéanamh.

Ord Seasta 7
Ceadófar 5 nóiméad cainte ar a mhéad do hach ball, ach do bhaill an Lár-Choiste, a cheadófar 10 nóiméad dóibh.  Léireofar meas ar chách a labhraíonn ag cruinniú. Ní ghlacfar le droch-bhéasa.  Beidh an Chomhairle in ann duine dá bhaill a chur ar fionraí ó chruinnithe den chomhairle, tar éis vóta, ar chúiseanna drochbhéasa.

Ord Seasta 8
Léifear na miontuairscí ón chruinniú deiridh agus an clár ghnó don chruinniú láithreach ag tús gach cruinnithe.

Coláiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2020 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.