T4D

Colaiste Chilliain - Polasaí Clárúcháin

Polasaí Clárúcháin

 

1. Socrófar líon na n-áiteanna do bhliain scoile ar bith le linn na scoilbhliana roimh ré.

2. Tabharfar tús áite d’iarratais a dhéanfar roimh 31ú Nollaig sa bhliain roimh tosú don dalta sa choláiste.

3. Tabharfar tús áite d’iarratais chláraithe de réir an ord seo leanas:

(a)    Deartháireacha agus deirfiúracha daltaí agus iardhaltaí i gcomhar le polasaí an Choiste Gairmoideachais faoi mar a fheidhmíonn sé faoi láthair.
(b)    Daltaí na mbunscoileanna lánGhaeilge áitiúla i.e. Gaelscoil Chluain Dolcáin agus Gaelscoil na Camóige.
(c)    Daltaí na mbunscoileanna lánGhaeilge sin seachas iad siúd atá luaite thuas a sholáthraíonn daltaí go traidisiúnta do Choláiste Chilliain.
(d)    Daltaí eile a chríochnaigh a gcuid bunoideachais trí mheán na Gaeilge.
(e)    Daltaí a d’fhreastal ar Ghaelscoil cheana.
(f)    Daltaí ó bhunscoileanna áitiúla a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla seachas cumas sásúil a léiriú sa Ghaeilge

 

4.    Déanfar foirmeacha iarratais a fhaightear tar éis an sprioclá a chur ar liosta feithimh san ord ina bhfaightear iad agus ní dhéanfar iad a mheas go dtí go bhfuil cinneadh déanta i leith na n-iarratas eile.

5.    Dátófar gach iarratas ar lá a fhaighte agus bainfear úsáid as an dáta seo chun ord tosaíochta a bhunú laistigh de théarmaí an pholasaí thuas.

6.    Eiseofar admháil ar gach foirm iarratas a fhaightear.  Is é an tuismitheoir / caomhnóir atá freagrach as a chruthú go bhfuarthas an fhoirm iarratais.  Mura bhfaightear admháil laistigh de sheachtain, ní mór don tuismitheoir / caomhnóir dul i dteagmháil leis an gcoláiste láithreach.

7.    Déanfaidh an Bord Bainistíochta iarratas ar áit in aon bhliain seachas i mBliain 1 a mheas.

Coláiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2020 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.