T4D

Colaiste Chilliain - Cigireacht Ábhair ar an Mhatamaitic-Tuairisc

Cigireacht Ábhair ar an Mhatamaitic-Tuairisc

 
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
 
Cigireacht Ábhair ar an Mhatamaitic
TUAIRISC
 
Coláiste Chilliain
Bóthar Nangor, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
Uimhir rolla: 70100W
 
Dáta na cigireachta: 27 Márta 2009
 
 
 
 
Tuairisc chigireacht ábhair
Soláthar an ábhair agus tacaíocht na scoile uile
Pleanáil agus ullmhúchán
Teagasc agus foghlaim
Measúnú
Achoimre ar na príomhchinntí agus moltaí
 
 
 
 
Tuairisc ar  Cháilíocht na Foghlama agus an Teagaisc sa Mhatamaitic
 
 
Tuairisc Chigireacht ábhair  
 
Scríobhadh an tuairisc seo tar éis cigireacht ábhair i gColáiste Chillian, a rinneadh mar chuid de mheastóireacht scoile uile. Leagann sé amach tátail na meastóireachta maidir le cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Mhatamaitic agus déanann moltaí d’fhorbairt theagasc an ábhair seo sa scoil. Rinneadh an mheastóireacht thar dhá lá inar thug an cigire cuairt ar sheomraí ranga agus inar breathnaíodh an teagasc agus an fhoghlaim. Bhí caidreamh ag an gcigire leis na scoláirí agus leis na múinteoirí, scrúdaíodh obair na scoláirí agus rinneadh plé leis na múinteoirí. D’athbhreithnigh an cigire doiciméid phleanála na scoile agus ullmhúchán scríofa na múinteoirí. Tar éis na cuairte meastóireachta, thug an cigire aiseolas ó bhéal ar thorthaí na meastóireachta don phríomhoide gníomhach agus do na múinteoirí ábhair.
 
Soláthar an ábhair agus tacaíocht na scoile uile
 
Tá seisear múinteoir ar fhoireann na matamaitice, ar a raibh roinnt athruithe sa phearsanra le blianta beaga anuas, agus is speisialtóirí ábhar iad a bhformhór. Faoi láthair, tá beirt den fhoireann nach mbíonn an Mhatamaitic á teagasc acu ach d’aon rang-ghrúpa amháin. Moltar, más féidir é amach anseo, go mbeadh níos mó am teagmhála ag gach ball foirne leis an ábhar ar an gclár ama.
 
Múintear scoláirí na chéad bhliana i dtrí ghrúpa cumais mheasctha. Is maith an cleachtas é seo toisc go dtugann sé deis do scoláirí dul i dtaithí ar luas agus ar ábhar an tsiollabais mhatamaitice ag leibhéal an iar-bhunoideachais. I gcomhthéacs na scoile seo, tugann a leithéid deis do na scoláirí ar theacht isteach ar théarmaíocht na matamaitice trí Ghaeilge freisin. Ina theannta sin soláthraíonn an struchtúr seo deiseanna don mhionlach sin de na scoláirí a thagann chun na scoile gan taithí acu ar bhunscolaíocht lán-Ghaeilge, chun dul i dtaithí ar theagasc an ábhair trí mheán na Gaeilge.
 
Tá dáileadh maith déanta ar na ranganna matamaitice ar an gclár ama. Déantar na ranganna a eagrú go comhuaineach ar an gclár ama sa dara, tríú, cúigiú agus séú bliain, agus san Idirbhliain freisin. Cruthaíonn a leithéid deis rang ardleibhéal agus dhá rang gnáthleibhéal a chur ar fáil i ngach bliainghrúpa. Meallann an struchtúr seo scoláirí freisin chun staidéar a dhéanamh ag an leibhéal is airde chomh fada agus is féidir ach an rogha a bheith acu i gcónaí gluaiseacht go leibhéal eile. Ní mór do thuismitheoir scoláire a bheadh ag iarraidh aistriú chuig leibhéal eile teagmháil a dhéanamh leis an múinteoir ranga sula gceadaítear an t-athrú.
 
Is é an cleachtas atá sa scoil faoi láthair ag an ngnáthleibhéal ná go gcruthaítear dhá rang bunaithe ar leibhéil chumais na scoláirí. Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar chomhdhéanamh na ranganna ag an ngnáthleibhéal agus aird a dhíriú ar an réimse éagsúl i bhforbairt na scoláirí agus chun an chuid is fearr a fháil ón gcomhghaol idir leibhéil ionchas múinteora agus leibhéil ghnóthachtála na scoláirí. Moltar go roinnfí na scoláirí i ndiaidh na chéad bhliana ina ngrúpaí ardleibhéal agus gnáthleibhéal, agus go ndáilfí ar ranganna cumais mheasctha ina dhiaidh sin iad laistigh de na leibhéil seo. Cheadódh a leithéid na hionchais is airde a bheith ann don líon is mó scoláirí.
 
Is é nós na scoile go leanann múinteoirí leis na grúpaí ranga céanna ón dara go dtí an tríú bliain agus ón Idirbhliain go dtí an séú bliain, más féidir, agus ardleibhéil leanúnachais a chinntiú dá réir. Is iad bainistíocht na scoile a dhéanann na múinteoirí a dháileadh ar na ranganna agus ar na leibhéil. Faoi láthair tá an t-ardleibhéal don Ardteistiméireacht faoi chúram beirt bhall sinsearach den fhoireann teagaisc, ach múineann grúpa níos leithne de mhúinteoirí na ranganna sa tsraith shóisearach ar a seal. Moltar, ar mhaithe le buntáiste a baint as an taithí atá faighte thar na mblianta, go dtosófaí de réir a chéile ar níos mó rothlaithe sa tsraith shinsearach.
 
Tá an méid ama atá dáilte ar an Mhatamaitic ag na leibhéil shóisearacha agus shinsearacha go maith. Bíonn cúig thréimhse ag na ranganna sa tsraith shóisearach gach seachtain, agus iad seo daichead nóiméad ar fhaid go hiondúil. Bíonn trí rang ag an Idirbhliain agus bíonn sé rang Matamaitice ag an gcúigiú agus ag an séú bliain in aghaidh na seachtaine. Ag teacht le dea-chleachtas, déantar na ranganna matamaitice a dháileadh go cothrom le linn lae scoile agus na seachtaine. Mar sin féin, tá na ranganna matamaitice go léir don Idirbhliain ar siúl san iarnóin. Ba chóir a leithéid a sheachaint feasta, más féidir, nuair a bhíonn na clár ama á chur le chéile, chun a dheimhniú go mbíonn an leas is fearr le fáil ag gach scoláire as dáileadh cothrom ar na ranganna.
 
Cé nach bhfuil aon bhuiséad faoi leith ann don Mhatamaitic deonaítear aon éileamh réasúnta ar acmhainní a cheannach. Tá fáil ag an bhfoireann ar ríomhaire glúine, teilgeoir sonraí agus ar sheomraí ríomhaireachta ina bhfuil neart áiseanna agus bogábhair don mhatamaitic suiteáilte ar na ríomhairí. Tá fáil freisin ar sheomra ina bhfuil ríomhaire agus teilgeoir sonraí seasta inar féidir ranganna a reachtáil má bhíonn gá le teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) le linn an cheachta. Tá fáil sna seomraí ranga, a bhíonn luaite de ghnáth le múinteoirí ar leith, ar osteilgeoirí agus ar threalamh líníochta don chlár bán.
 
Déantar freastal mhúinteoirí ar chúrsaí don fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) a éascú agus d’fhreastail múinteoirí ar cúrsaí a chuir Seirbhís Tacaíochta na Matamaitice ar fáil le blianta beaga anuas. Ba chóir na sonraí maidir leis na cúrsaí, ainmneacha na múinteoirí a d’fhreastail orthu, mar aon leis an topaic a clúdaíodh agus aon acmhainní a thiocfadh ón gcúrsa, a clárú sa phlean ábhair.
 
Déantar cumas matamaiticiúil scoláirí na chéad bhliana a bhíonn ag teacht isteach a mheas go foirmiúil sula dtosaíonn siad sa scoil. Aithnítear ó na measúnachtaí seo, mar aon le teagmhálacha leis na bunscoileanna agus breathnóireacht leanúnach an mhúinteora, na scoláirí a mbíonn an t-ábhar dúshlánach dóibh. Cuirtear tacaíocht i bhfoirm teagaisc bhreise ar fáil do na scoláirí seo sa chéad bhliain. Cuirtear tacaíocht bhreise ar fáil do na scoláirí seo sa chéad bhliain trí iad a thógáil amach as ranganna eile seachas ranganna matamaitice, den chuid is mó, do theagasc ghrúpa nó do theagasc aonair. Bíonn teagmháil neamhfhoirmiúil idir an múinteoir acmhainne nó an múinteoir tacaíochta foghlama agus an múinteoir matamaitice. Déantar ath-thástáil ar na scoláirí a mbíonn tacaíocht á fháil acu ag deireadh na chéad bhliana.
 
Pleanáil agus ullmhúchán
 
Tá roinn matamaitice sa scoil. Roinneann beirt bhall den fhoireann matamaitice a bhfuil taithí acu ról an chomhordaitheora ábhair ar bhonn deonach agus is maith an rud é seo. Moltar, áfach, go ndéanfadh an fhoireann athbhreithniú ar an socrú seo agus go mb’fhéidir go ndéanfaí ról an chomhordaitheora a rothlú go bliantúil laistigh de roinn na matamaitice. Cinnteoidh sé seo go ndéanfar scileanna ceannaireachta a fhorbairt ar bhonn leathan sa roinn. Bheadh sé inmhianaithe go gcomhaontódh baill na foirne na dualgais a bhaineann le ról an chomhordaitheora, agus go ndéanfaí cur síos orthu seo sa phlean ábhair.
 
Éascaíonn an bhainistíocht cruinnithe foirmiúla na foirne matamaitice gach téarma mar chuid den phróiseas pleanála um fhorbairt scoile. Tosaíodh i mbliana ar thaifid fhoirmiúla a choimeád de na cruinnithe. Is rud dearfach é seo agus ba chóir leanúint leis. Mar aon leis sin, bíonn cruinnithe neamhfhoirmiúla ag an bhfoireann de réir mar a bhíonn gá leo. Moltar go gcuirfí am ar fáil feasta sna cruinnithe foirne chun modheolaíochtaí teagaisc a roinnt ar a chéile, plé a dhéanamh ar an gcur chuige a úsáidtear le topaicí éagsúla, aiseolas a thabhairt ar chúrsaí sa bhforbairt ghairmiúil leanúnach ar freastalaíodh orthu, acmhainní a athbhreithniú, agus gnéithe eile a bhaineann le teagasc na Matamaitice laistigh den scoil.
 
Tá plean scríofa ullmhaithe don Mhatamaitic ina bhfuil doiciméid shiollabais maraon le treoirlínte foilsithe do mhúinteoirí ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh. Tá fáil sa phlean ar na mór-aidhmeanna agus na mór-chuspóirí d’oideachas na matamaitice sa scoil, mar aon le cláir imlíneach oibre do gach bliainghrúpa agus leibhéal, sonraí eagrúcháin agus tagairtí d’acmhainní éagsúla. Áirítear freisin polasaí na scoile don obair bhaile. Is dea-chleachtas a léithéid agus tá moladh ag dul don obair seo. I bplean fadtréimhseach an ábhair tá liosta de cheannteidil na gcaibidlí ón téacsleabhar a bheidh in úsáid chun an cúrsa a chlúdach ag gach leibhéal le linn na bliana. Ar mhaithe le tógáil ar an mbunús láidir seo ba chóir d’athbhreithiú ar chláir oibre na bliana tabhairt faoin mbunús seo a leathnú ionas nach iad liosta na gcaibidlí ón téacsleabhar amháin a bheidh ann, ach go ndéanfar cur síos freisin ar chodanna de na siollabais sa tsraith shóisearach agus sa tsraith shinsearach mar aon leis na réimsí staidéir a bheidh á moladh faoi gach ceann de na codanna seo. D’fhágfadh sé seo go bhféadfaí raon modheolaíochtaí agus straitéisí idirdhealaithe a liostáil agus iad a cheangal le saintorthaí foghlama na scoláirí. Ba chóir mionsonraí a bheith ar fáil sa phlean do gach téarma ar an méid ama a bheidh á mholadh chun gach cuid den chúrsa a chríochnú. Ba chóir don chomhoibriú seo deis a sholáthar do na múinteoirí matamaitice chun dea-chleachtas a aithint agus a roinnt ar a chéile.
 
Tá plean ann don Mhatamaitic san Idirbhliain. Is iad na haidhmeanna agus na cuspóirí céanna atá sa phlean seo agus sa phríomh phlean. Tá fócas i bplean na hIdirbhliana ar ábhar na hÁrdteistiméireachta, mar aon le modúl ar stair na Matamaitice. Áirítear mar chuid den phlean liosta na gcaibidilí atá le clúdach le linn na bliana mar aon le sonraí an mhodúil. Luaitear in Imlitir M1/00 de Chlár na hIdirbhliana: “NÍ cuid de chlár na hArdteistiméireachta é Clár na hIdirbhliana agus NÍ ceart go mbainfí leas as le 3 bliana in áit 2 bhliain a chaitheamh ag staidéar ábhar Ardteistiméireachta.” Moltar dá réir sin go ndéanfaí gnéithe de chlár na hIdirbhliana a athbhreithniú chun a dheimhniú go mbíonn siad ag réiteach leis an imlitir. D’fhéadfaí láithreáin ghréasáin na foirne don Tionscadal Mata http://www.projectmaths.ie/ agus na Seirbhíse Tacaíochta don Mhatamaitic www.slss.ie/maths a úsáid mar fhoinsí chuige seo.   
 
Tuairiscíodh go ndéantar roinnt plé agus athbhreithnithe sa scoil ar na rátaí rannpháirtíochta agus ar na torthaí don ábhar. Is maith an cleachtas é seo agus ba chóir é seo a bheith mar chuid rialta agus nádúrtha de na gníomhaíochtaí pleanála ag roinn na matamaitice, go háirithe chun dul i ngleic le haon laigí a aithnítear le linn an phróisis.
 
Cuireann an scoil roinnt deiseanna ar fáil chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí comhchuraclaim bainteach leis an Mhatamaitic. Bhí scoláirí páirteach i gcomórtas a d’eagraigh an Hamilton Institute in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, agus d’fhreastail siad ar léachtaí ansin. Moltar iad siúd a raibh baint acu leis na himeachtaí seo a eagrú. Ba chóir go dtabharfadh an phleanáil sa todhchaí aird chuí ar chomórtais agus ar ghníomhaíochtaí eile atá ar fáil chun na scoláirí a spreagadh agus a mhisniú. Ina measc seo bíonn na comórtais Team Math agus Junior Mathematics, a eagraíonn Cumann Múinteoirí Matamaitice na hÉireann (IMTA). Bíonn comórtais Problem Solving for Irish Second Level Mathematicians (PRISM) ann freisin, a eagraítear mar chuid de Sheachtain Matamaitice na hÉireann, a bhíonn ar siúl i mí Dheireadh Fómhair maraon le gníomhaíochtaí do Lá Domhanda na Matamaitice.
 
Teagasc agus foghlaim
 
Ar an iomlán, bhí struchtúr maith sna ceachtanna a breathnaíodh i gColáiste Chilliain, bhí feidhm leo agus bhí siad ag teacht leis an siollabas. Bhí ábhar an cheachta, i ngach cás, oiriúnach agus bhí míniúcháin an mhúinteora soiléir. Sna ceachtanna a breathnaíodh, cuireadh topaic an cheachta in iúl do na scoláirí. Is rud maith é seo. Bíonn barrchleachtas ann, áfach, nuair a cuirtear ábhar an cheachta i láthair na scoláirí mar chuspóir foghlama agus nuair a leanann straitéis seiceála ag deireadh an cheachta. Baineann fiúntas lena leithéid de chleachtas sa mhéid is go méadaíonn sé inspreagadh agus rannpháirtíocht na scoláirí sa cheacht, rud a chuidíonn leo a mhothú gur éirigh leo sprioc an lae a bhaint amach. Is inmholta na hiarrachtaí a rinneadh ar dhul siar ar obair a bhí déanta cheana mar aon le naisc a chruthú le hábhair nua a bhí á gcur i láthair, rud a chuidigh le daingniú na foghlama agus le tuairimí nua a fhorbairt. Bhí luas na gceachtanna, cé go raibh sé dúshlánach, ag teacht le leibhéil chumais na scoláirí. Bhí bainsitíocht an ama sna ceachtanna go maith ar an iomlán.
 
Ba iad an téacsleabhar agus an clár bán na príomhacmhainní a úsáideadh sna ceachtanna. I gcásanna áirithe baineadh úsáid as TFC agus as acmhainní coincréiteacha chun próiseas na foghlama a shaibhriú. Bhí fianaise ar fáil sna ceachtanna d’úsáid éifeachtach a bheith á baint as bileoga oibre, obair bheirte, obair ghrúpa agus as an fhoghlaim a cheangal le taithí na scoláirí. 
 
Bhain an mhúinteoireacht den chuid is mó le sampla ón múinteoir agus ansin cleachtaí aonair na scoláirí. Sa chomhthéacs traidisiúnta seo bhí éifeacht ag baint leis an mhúinteoireacht, ach bhí na scoláirí neamhghníomhach agus ag brath ró-mhór ar an múinteoir. Moltar go ndéanfadh múinteoirí athbhreithniú ar na cleachtais atá in úsáid acu faoi láthair, ar mhaithe le héagsúlacht bhreise a fhí isteach sna modheolaíochtaí teagaisc. D’fhéadfadh an úsáid bhreise ar raon modheolaíochtaí foghlaimeoir-lárnach agus modheolaíochtaí gníomhacha cur leis an bhfoghlaim. Ba cheart do roinn na matamaitice iniúchadh a dhéanamh ar straitéisí chun cur chúigí den chineál seo a úsáid. 
 
Bhain múinteoirí úsáid as ceistiúchán, go ginearálta agus go dírithe, le linn na gceachtanna a breathnaíodh. Dhírigh an ceistiúchán den chuid is mó ar na chéad chéimeanna eile a aimsiú chun fadhb a réiteach. Bhí barrchleachtas le feiceáil nuair a cuireadh ceisteanna níos oscailte agus níos doimhne d’fhonn scoláirí a mhealladh chun smaoineamh go neamhspleách. Toisc go mbíonn an oiread sin leasa le baint as ceistiúchán dá leithéid san fhoghlaim, moltar go ndéanfaí é a fhí isteach sna ceachtanna ar bhonn níos rialta.
 
Sna hidirghníomhaíocht leis an gcigire bhí na scoláirí ábalta tuiscint a léiriú ar na coincheapa a bhí múinte agus bhí ar a gcumas eolas soiléir, cumasach, matamaiticiúil a léiriú. Bhí líofacht sách maith acu freisin ar an úsáid chuí ar theanga na matamaitice. Bhí siad ábalta freagraí a thabhairt agus an réiteach a bhí acu ar cheisteanna a cuireadh orthu a mhíniú mar aon le naisc chuí a chruthú idir na topaicí. Bhí fianiase le fáil ar an bhfoghlaim freisin sa mhéid is go raibh scoláirí ábalta modhanna a múineadh sa rang a chur i bhfeidhm ar fhadhbanna den chineál céanna le linn na gceachtanna.
 
Ba léir go raibh caidrimh comh-mheasúil idir na scoláirí agus na múinteoirí agus bhí an bhainistíocht ranga go maith. Leag na múinteoirí ionchas arda, ach cuí, síos dá scoláirí agus, sna ranganna ina raibh a leithéid le feiceáil, d’fhreagair na scoláirí do na hionchais seo.
 
Ina lán de na ranganna ar tugadh cuairt orthu chuidigh an dea-chleachtas de thaispeántais d’obair na scoláirí, mar aon le póstaeir mhatamaiticiúla a rinne na scoláirí, le timpeallacht amharcfhoghlama a chruthú do na scoláirí. Bíonn éifeacht ag baint lena leithéid de phóstaeir agus d’obair thionscadail a thaispeáint nuair a úsáidtear iad chun príomhchoincheapa, foirmlí, agus téarmaíocht na matamaitice a chur i gcuimhne do na scoláirí.
 
Measúnú
 
Cuireann foireann na matamaitice polasaí obair bhaile na scoile i bhfeidhm. Bhí an obair bhaile a tugadh i ngach ceacht a breathnaíodh oiriúnach, rud a thug deis do scoláirí na coincheapa matamaitice a bhí á n-úsáid le linn an cheachta a dhaingniú agus a chleachtadh. Léirigh cóipleabhair agus dialanna na scoláirí go raibh obair bhaile á dáileadh go rialta, agus is dea-chleachtas a leithéid atá ag teacht le polasaí na scoile. Léirigh iniúchadh ar shampla de chóipleabhair agus de leabhair nótaí matamaitice obair a bhí oiriúnach, ábhartha agus curtha i láthair go réasúnta maith. Bhí fianaise ar fáil go raibh monatóireacht á déanamh ag múinteoirí ar obair na scoláirí.
 
Déantar monatóireacht go leanúnach ar dhul chun cinn na scoláirí trí cheistiúchán sa rang, obair bhaile agus scrúduithe scríofa nuair a bhíonn topaic críochnaithe. Déantar measúnú ar scoláirí cúig huaire le linn na scoilbhliana mar aon le scrúduithe foirmeálta a bheith acu um Nollaig agus sa samhradh. Déantar measúnú comónta ar gach scoláire sa chéad bhliain um Nollaig agus sa samhradh agus úsáidtear measúnú comónta ag na leibhéil éagsúla i mbliainghrúpaí eile chomh maith. Is dea-chleachtas é seo.
 
Coimeádann na múinteoirí taifead ar ghnóthachtálacha a scoláirí sna measúnachtaí seo agus tá struchtúir dhearfacha curtha i dtreo ag an scoil chun na torthaí seo a chur in iúl do thuismitheoirí. Bíonn tuairisc le fáil ag tuismitheoirí na chéad bhliana agus an dara bliain, ina mbíonn tagairt scríofa do dhul chun cinn a bpáiste, go díreach i ndiaidh gach ceann de na measúnachtaí. I gcás scoláirí sa triú, sa chúigiú agus sa séú bliain, cuirtear bileog na dtorthaí abhaile agus iarrtar go síneofaí í agus go gcuirfí ar ais chun na scoile í. Cuirtear tuairiscí breise chuig gach tuismitheoir ag deireadh na chéad téarma agus i ndiaidh na dtriail scrúduithe nó i ndiaidh scrúduithe an tsamhraidh de réir mar is cuí. Deimhníonn a leithéid de chóras go gcuirtear eolas ar fáil go rialta do thuismitheoirí.
 
Bíonn cumarsáid mhaith idir na tuismitheoirí agus an scoil. Déantar cruinniú tuismitheoirí agus múinteoirí a eagrú do gach bliainghrúpa le linn na scoilbhliana. Eagraítear cruinnithe aonair idir na tuismitheoirí agus na múinteoirí de réir mar is gá le linn na bliana. Baintear úsáid freisin as dialann na scoláirí mar mheán cumarsáide débhealaigh idir an baile agus an scoil.
 
 
Achoimre ar na príomhchinntí agus moltaí
 
Is iad seo a leanas na príomhbhuanna a aithníodh sa mheastóireacht:
 
Tá an soláthar ama don Mhatamaitic go maith.
Ta fáil ag foireann na matamaitice ar acmhainní TFC.
Tá roinn matamaitice sa scoil.
Tá plean scríofa don Mhatamaitic ullmhaithe.
Soláthraíonn an scoil roinnt deiseanna chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí comhchuraclaim bainteach leis an Mhatamaitic.
Bhí an teagasc éifeachtach.
Bhain múinteoirí úsáid as ceistiúchán, go ginearálta agus go dírithe, le linn na gceachtanna a breathnaíodh.
Bhí scoláirí áblata freagraí a sholáthar agus míniú a thabhairt ar na freagraí a bhí acu do na ceisteanna a cuireadh orthu.
Déantar cruinniú tuismitheoirí agus múinteoirí a eagrú do gach bliain ghrúpa le linn na scoilbhliana.
 
 
Déantar na mórmholtaí seo a leanas ar mhaithe le cur leis na buanna seo agus le réimsí forbartha a aithint: 
 
Moltar, nuair is féidir, go mbeadh níos mó am teagmhála ag gach ball foirne leis an ábhar.
Moltar go roinnfí na scoláirí ina ngrúpaí ardleibhéal agus gnáthleibhéal, agus go ndéanfaí iad a dháileadh ar ranganna cumais mheasctha laistigh de na leibhéil seo ina dhiaidh sin.
Moltar go ndéanfaí ról an chomhordaitheora a rothlú go bliantúil laistigh de roinn na matamaitice.
·         Moltar go ndéanfaí ceisteanna oscailte a fhí isteach sna ceachta ar bhonn níos rialta.
·         Moltar go ndéanfadh múinteoirí athbhreithniú ar na modheolaíochtaí atá in úsáid acu faoi láthair ar mhaithe le héagsúlacht bhreise de chur chúigí a fhí isteach sa teagaisc. Ba cheart do roinn na matamaitice iniúchadh a dhéanamh ar straitéisí d’úsáid a leithéid de chur chúigí. 
 
 
Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis na múinteoirí Matamaitice agus leis an bpríomhoide gníomhach ag deireadh na meastóireachta mar ar cuireadh i láthair agus ar pléadh na dréacht-chinntí agus moltaí.
 
 
 
 
Foilsithe, Márta 2010
Coláiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2019 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.